Home

Immaterialrätt lös egendom

Immaterialrätt är den del av juridiken som reglerar ensamrätter för uppfinningar, varumärken, mönster och konstnärliga samt litterära verk. Om du exempelvis skrivit en bok, byggt en app eller använt egna varumärken i din marknadsföring är det viktigt att skydda rätten till dina skapelser Immaterialrätt är det rättsområde som genom lag och prejudikat reglerar rätten till skydd för olika former av immateriell egendom. De flesta rättssystem erkänner skydd för till exempel patent, varumärken, mönster, upphovsrätten till litterära och konstnärliga verk, heraldiska vapen och namn. Upphovsmannen till ett bestämt verk av immateriell art ges i allmänhet under en bestämd tid skydd för kopiering eller annan avbildning. Termen immaterialrätt lär ha myntats.

Immaterialrätt Skydda rätten till din skapelse med

En immateriell tillgång är en lös egendom som saknar fysisk form. Immateriella tillgångar utgör en stor del av värdet i dagens företag. Den immaterialrättsliga lagstiftningen reglerar de obligationsrättsliga förhållandena mellan rättighetsinnehavare, avtalspartner och utomstående egendom, lösöre och fast egendom, tillmäts besittning och tradition stor betydelse. För immateriell egendom är dessa moment en fysisk omöjlighet eftersom det inte finns något att flytta på eller besitta, immaterialrätten är andlig. Denna uppsats undersöker vilka moment som är avgörande för at Immaterialrätt skyddar immateriella tillgångar och rättigheter. Immaterialrätt och immaterialrätten är det rättsområde som handlar om skydd för olika former av immateriell egendom, såsom patent, varumärken, mönster, upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk och namn

Immaterialrätt - Wikipedi

2.1 Allmänt om immaterialrätt Traditionellt sett har immaterialrätten delats in i industriellt rättsskydd (patent, varumärke, mönster m.fl.) och upphovsrätt med närstående rättigheter. Praktiskt sett så är denna uppdelning obsolet idag, när en stor del av upphovsrätterna uppvisar allt mer industriella drag och många rättighete Övrig lös egendom. 6 § Försäljning av övrig lös egendom får ske om egendomen inte längre behövs för statens verksamhet eller blivit obrukbar. Affärsmässighet. 7 § Försäljning skall genomföras affärsmässigt. 8 § I kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) finns bestämmelser om dispositionen av försäljningsinkomster

Immaterialrätt. Fotografi av annans egendom säljs som vykort. 2007-06-19 i Immaterialrätt. Att fotografera egendomen är alltså helt okej eftersom det görs utanför privat mark. Lös juridiska problem genom vår webb- och telefonrådgivnin Immaterialrätt - med fokus på regler beträffande upphovsrätt, patenträtt, mönsterrätt respektive varumärkesrätt avseende vad som skyddas, vem skyddet tillkommer, skyddets uppkomst samt ensamrätten innefattande undantag och inskränkningar i denna. Vidare behandlas reglerna om sanktioner vid intrång i de olika immateriella rättigheterna

och immaterialrätt (KERAI) , 18 högskolepoäng I samtliga fall avses senaste upplaga. Obligatorisk litteratur Dotevall, R Samarbete i bolag - om personbolag Norstedts Juridik, ca 200 sidor Folkesson, E (1) Företaget i ekonomisk kris, Nerenius & Santérus, ca 324 sidor Håstad, T Sakrätt avseende lös egendom + supplemen Bestämmelserna kring lös egendom är anpassade efter saker, de blir därför svåra att tillämpa när det handlar om vad som många ser som en familjemedlem. Det känslomässiga värdet motsvarar inte summan i pengar alla gånger och behöver inte stämma överens med vem som skrev under köpeavtalet Lös egendom är saker som inte är jord. Naturligt flyttbara lösa saker kallas för lösöre, t ex aktiebrev, bankböcker, bilar, båtar, böcker, husgeråd, kläder, mynt, obligationspapper, sedlar, skuldebrev eller skriftliga fordringsbevis. Naturligt icke flyttbara lösa saker är t ex anläggning på mark tillhörig annan, flygplan eller skepp Sakrätt: dynamisk och statisk sakrätt i lös och fast egendom. Familjerätt: äktenskaps- och samborätt, barn- och föräldrarätt samt successionsrätt. Immaterialrätt: främst upphovsrätt, varumärkesrätt och patenträtt samt immaterialrätternas ställning i den allmänna förmögenhetsrätten I kursen behandlas centrala begrepp inom såsom personrätt, avtalsrätt, köprätt avseende såväl lös- som fast egendom, obligationsrättsliga frågor i övrigt samt så kallade tredjemanskonflikter vid framför allt special- och generalexekution

Sakrätt Rättslig vägledning Skatteverke

Immaterialrätt (sao) Kreditsäkerhet (sao) Immaterialrätt (prvt) Humankapital (prvt) Kreditmarknad (prvt) Avhandlingar (prvt) Intellectual property law -- Sweden (shbe) Credit risk -- Sweden (shbe) Intellectual property (LCSH) Genre Juridik Indexterm och SAB-rubrik Oeae Immaterialrätt Oeace Lös egendom: sakrät Immaterialrätt. 1. Vad regleras i Pariskonventionen respektive Bernkonventionen? Svarsvägledning: Industriell äganderätt (patent) resp upphovsrätt. 2. Förklara vad som avses med verkshöjd! Svarsvägledning: Ett litterärt eller konstnärligt verk skall ha en viss orginalitet. 3. Hur länge gäller upphovsmannens ensamrätt? Krävs det.

Pluggar du 2JJ303 Terminskurs 3: Civilrätt på Uppsala Universitet? På StuDocu hittar du alla studieguider och föreläsningsanteckningar från den här kurse Lös egendom som tillhör i handelsregistret införd näringsidkare och som ingår i näringsverksamheten kan intecknas och pantsättas till säkerhet för patenträtt och annan immaterialrätt samt hyresrätt, nyttjanderätt, lösgörningsrätt och annan särskild rätt samt annan anläggningstillgång; 3) ämnen, förnödenheter, fabrikat. lös egendom och att köplagen därför är generellt tillämplig vid överlåtelser av immateriella rättigheter. Även Håstad är av den åsikten, se härom, T, Håstad, Köprätt och annan kontraktsrätt, s. 29. Det kommer redogöras mer ingående för detta under kap 2. 4 Se U, Bernitz, m.fl, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s.

Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens - upphovsrätt

 1. 12.3 Levererad egendom Försäkringen gäller inte för skada tillföljd av fel, brist eller skadebringande egenskap i fast eller lös egendom som tillhandahållits eller leverats av den försäkrade. 12.7 Immaterialrätt Försäkringen gäller inte för skada tillföljd av intrång i immaterialrätt
 2. ologi
 3. Panträtt i fast egendom. Jensen, Ulf. 100% (2) Sidor: 17 År: 2020/2021. 17 sido
 4. Immaterialrätt reglerar rätten till skydd för olika former av immateriell egendom, till exempel patent, varumärken och upphovsrätttill litterära och konstnärliga verk.. Hittar du inte svar på din fråga nedan? Som medlem kan du alltid fråga våra jurister om du har frågor
 5. Immaterialrätt reglerar rätten till skydd för olika former av immateriell egendom, till exempel patent, varumärken och upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Som företagare är det viktigt att hålla sig uppdaterad kring immatrialrätt. År 2005 beräknandes 80 procent av de globala marknadsvärdet bestå av immateriella tillgångar
 6. Lös egendom men inte lös sak Vilka immaterialrätter utgör delar av det som brukar kallas industriellt rättsskydd Patentskydd, varumärkesskydd, designskydd, skydd för geografiska ursprungsbeteckningar, skydd för företagshemligheter

Om egendomen är lös egendom krävs att leasegivaren vidtar vissa i lag föreskrivna åtgärder för att separationsrätt skall uppkomma. Om leasingobjektet istället är en byggnad på annans fastighet alternativt en immaterialrätt, som exempelvis ett patent eller ett mönsterskydd,. Fast egendom är mark samt de saker som permanent finns på marken och som har samma ägare, såsom hus. Allt annat är lös egendom, inklusive till exempel hus på arrenderad mark och immateriella objekt. Flyttbar lös egendom som är fysiska objekt kallas normalt för lösöre. Fast egendom indelas i fastigheter

Immaterialrätt Immaterialrätt jurist Immateriella

 1. Skyddsomfång är ett begrepp som är vanligt förekommande vid tal om immaterialrätt, såsom upphovsrätt, mönsterskydd och varumärkesskydd
 2. Egendom som G har överlåtit. ofta: krav på att ett sakrättsligt moment har uppfyllts (tradition, denuntiation eller registrering) För särskilt B- och C-fallen gäller olika regler beroende på vad slags egendom som har överlåtits (lös sak, fordran, nyttjanderätt, byggnad på annans mark, fastighet, immaterialrätt, etc.
 3. Konkursboet friskriver sig från allt ansvar från fastigheterna och den lösa egendomens skick samt ansvar för såväl besiktningsbara samt dolda fel och brister i egendomen. Anbudsgivaren ska vid avtals undertecknande erlägga 10 procent av anbudssumman. Kontakt. Konkursförvaltare: Mats Aronson, mats.aronson@amberadvokater.se, tel 036-30 59 8
 4. försäkringsrätt, fordringsrätt marknadsföringsrätt, immaterialrätt, obeståndsrätt Juridiska fakulteten LAGB01, Allmän förmögenhetsrätt, 30 högskolepoäng Commercial Law, 30 credits Grundnivå / First Cycle köp av fast egendom, avtal om tjänst och hyra av lösa saker, samt gåva, saklån och vederlagsfria tjänster
 5. Egendom som G har överlåtit - ofta: krav på att ett . sakrättsligt moment har uppfyllts (tradition, denuntiation eller registrering) För särskilt B- och C-fallen gäller olika regler beroende på . vad. slags egendom som har överlåtits (lös sak, fordran, nyttjanderätt, byggnad på annans mark, fastighet, immaterialrätt, etc.
 6. Lagen.nu får stöd av föreningen Lysator. 2020-09-17. Lagen.nu är nu möjlig tack vare datorföreningen Lysator vid Linköpings universitet. De stöttar lagen.nu med servrar och nätverk för att vi ska kunna fortsätta driva tjänsten

Immaterialrätt Immaterialrättsligt skydd Advantage

 1. Egendom är en social institution reglerad av lag eller tradition, som antar olika former i olika stater. Oftast tolkad som en individuellt bestämd materiell sak som utgör äganderättens objekt, som ägaren besitter kontrollmakt över med vissa befogenheter.Sakerna indelas i lösa och fasta saker. Äganderättens subjekt kallas för ägare
 2. Immaterialrätt, marknadsrätt & medierätt; KL tillämpas vid köp av lös egendom såsom bostadsrätter, till skillnad från köp av fast egendom när Jordabalken (JB) är tillämplig. För att kunna göra fel gällande krävs att köparen reklamerat felen inom skälig tid

IMMATERIALRÄTT. MARKNADSRÄTT. GOTT&BLANDAT. 100. Vad handlar de tre olika kapitlen om i Avtalslagen? 1. Avtals ingående 2. Fullmakt (ger behörighet till någon) 3. Ogiltighet 100. Vad menas med lös egendom? Sådan egendom som inte är fast (fastigheter). 100. Vilka krav ställs för att man ska få varumärkesregistrering? 1 Särskild avtalsrätt - inledningsvis behandlas reglerna om offentlig upphandling, härefter läggs fokus på de regler som är anknutna till de avtalstyper som förekommer vid köp av lös egendom, köp av fast egendom, avtal om tjänst och hyra av lösa saker samt gåva, saklån och vederlagsfria tjänster

Gåvobrev för lös egendom & bostadsrätt - Mallar för

 1. När en köpare av en fastighet upptäcker ett fel med den köpta fastigheten, att den avviker från avtalet eller från vad köparen med fog kunnat förutsätta, är Jordabalken (JB) tillämplig. JB tillämpas vid köp av fast egendom, till skillnad från köp av lös egendom såsom en bostadsrätt när Köplagen (KL) är tillämplig
 2. lös egendom samt skadeståndsrätt. Kursen Civilrätt B omfattar immaterialrätt och marknadsrätt. Kursen Civilrätt C omfattar familjerätt och arbetsrätt. Kursen Civilrätt D omfattar fastighetsrätt och sakrätt beträffande fast egendom. Specialkurser Utbud av specialkurser fastställs inför varje budgetår av Juridiska.
 3. Aktuella juridiska kurser och utbildningar hos Institutet för juridisk utbildning. Nyheter samt grundläggande och fördjupade utbildningar
 4. I studien undersöks också sättet att bestämma ersättning vid klander av fast egendom och vid vindikation av lös egendom. Utgångspunkten är kontraktsrättslig. I studien löper dock ett antal parallella spår där fördelar och nackdelar med olika sätt att bestämma värdeersättning diskuteras
 5. Momsavdrag för lös egendom för stadigvarande boende blir fråga för HFD Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd i frågan om avdragsförbudet för ingående moms omfattar förvärv av flyttbara moduler som hyrs ut för bostadsändamål. Processrätt, Immaterialrätt, Europeisk rätt.
 6. alteknik / Jan Olsson, Thomas Kupper.
 7. Vidare visas att eftersom varumärket är en immaterialrätt som kan inordnas under begreppet lös egendom, åtnjuter denna panträtt särskild förmånsrätt enligt 4 § p. 2 FRL. I fråga om äganderätten till varumärket visas att det endast är de varumärken som uppkommit genom registrering som kan vara föremål för pantsättning

speciell avtalsrätt avseende fast och lös egendom, konsumenträtt, associationsrätt, arbetsrätt, immaterialrätt och skadestånd) • Straffrätt • Allmän förvaltningsrätt • EU-rätt Förväntade studieresultat Kunskap och förståelse . Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna: Tyngdpunkten ligger på en översikt av centrala civilrättsliga regler, rörande rättskapacitet, avtal, köp av lös egendom, fordringar, fastighetsrätt, skadestånd, familjerättens ekonomiska regler, successionsrätt, immaterialrätt och arbetsrätt. Därutöver behandlas associationsrätten relativt ingående. Vidare ingår e Handel med immaterialrätt. Red. Marianne Det första häftet behandlar köp av fast egendom, arbete på annans egendom, entreprenad, fraktavtal, hyra av lös egendom, immateriella tjänster samt benifika avtal. Det andra häftet tar upp frågor som är gemensamma för de olika avtalen och även för köp av lös egendom Juridisk översiktskurs (JÖK) på distans. Hur de juridiska reglerna är uppbyggda, hur de samspelar och hur de fungerar som styrmoment eller som sanktioner

Varumärkesöverlåtelse - Immaterialrätt - Lawlin

Telefonrådgivning. Som medlem hos FMF har du tillgång till juridisk rådgivning. Rådgivningen är kostnadsfri och innebär att du som mäklare kan ringa till våra jurister mån-tors 8.30-18.00 och fre 8.00-17.00 346.043 Fast egendom 346.047 Lös egendom Rum 312: Regnellsalen Festskrifter Rum 314 346.048 Immaterialrätt 346.06 Associationsrätt 346.07 Handelsrätt Konkursrätt 346.08 Banker och försäkring 346.09 Värdepappersrätt och investering 347 Allmän processrätt 351 Offentlig förvaltning Rum 318 355 Militärvetenskap 360 Sociala frågo

Avtalsguiden Norstedts Juridi

Civilrättslig översikt (Familjerätt, inkl successionsrätt, och personrätt, allmän avtalsrätt, speciell avtalsrätt fast och lös egendom, konsumenträtt, associationsrätt, arbetsrätt, immaterialrätt, skadestånd och försäkring Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom immaterialrätt, kvalitetssystem och regulatoriska frågor, förvaltning av fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet. 74900 - Övrig verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och tekni Studieanvisningar. Nedan ges hållpunkter för vad som avses gås igenom vid olika tillfällen jämte hänvisningar till kurslitteraturen. Föreläsning Den övergripande målsättningen är att ge en överblick över vissa centrala delar av den svenska rättsordningen och en viss förståelse för det juridiska arbetssättet och juridikens funktion i samhället. Kursen ger en juridisk allmänbildning, av värde för såväl privat- som yrkesliv, och utgör samtidigt en god grund för fortsatta studier i juridik. Tyngdpunkten ligger på. Ny juridisk litteratur Civilrätt Håkan Andersson. Skyddsändamål och adekvans. Om skadeståndsansva rets gränser (Iustus 1993, 637 s.). Akademisk avhandling om frågan hur man finner en ändamålsenlig gräns för skadeståndsansvar. Ulf Bernitz, Gunnar Karnell, Lars Pehrson och Claes Sandgren. Immaterial rätt. Upphovsrätt, patent, mönster, varumärken, namn, firma, otillbörlig.

Utfärdad den 28 november 1996.I denna förordning finns bestämmelser i anslutning till 8 kap. 4, 6 och 7 §§ budgetlagen (2011:203). SFS 2011:220Förordningen gäller för myndighe 2005/06:LU1y. Utskottets överväganden. Nuvarande ordning och dess bakgrund. Den nuvarande ordningen med fackutskott och ett lagutskott har sitt ursprung i förslag av Grundlagsberedningen, som i sitt betänkande Ny utskottsorganisation (SOU 1969:62) föreslog en grundläggande omläggning av utskottssystemet med införandet av en ordning med fackutskott som skulle bereda såväl. Definitions of äganderätt, synonyms, antonyms, derivatives of äganderätt, analogical dictionary of äganderätt (Swedish

Tilläggsbouppteckning - I dessa situationer krävs en

Immaterialrätt och marknadsrätt - ur praktiskt perspektiv behandlar översiktligt de olika immaterialrätterna (upphovsrätt, En lärobok i sakrättens grundläggande frågeställningar avseende lös egendom av Göran Millqvist häftad, 2021, Svenska, ISBN 9789139023074. Sakrättens. Fast egendom (207) Handelsrätt (171) Associationsrätt (131) Immaterialrätt (113) Marknadsrätt och konsumenträtt (76) Ekonomi och näringsväsen (70) Lös egendom (54) Allmän avtalsrätt (52) Upphovsrätt (50) Skadestånd (46) Nationalekonomi och finansväsen (42) Patenträtt (31) Fastighetsförvärv (28) Företagsekonomi (23. Sekr utredn ang godtrosförvärv av lös egendom 61-65, sv deleg Sthlmskonf f immaterialrätt 67, sakk justdep f översyn av lagstiftn om upphovsrätt 67-70, exp Haagkonf f internat privaträtt 70, led Europarådets expkomm f mänskl rättigheter 70-73, styrled SvJT sed 73 (ordf sed 83), Max-Planck-lnst f ausl und interna

Immateriell egendom IDG:s ordlist

 1. Virtuell egendom är en företeelse som existerar med grund i ett kontraktsrättsligt förhållande mellan användare och spelföretag. Virtuell egendom är kod som uppvisar egenskaperna (1) icke-fysisk form, (2) rivalitet, (3) interaktivitet, och (4) beständighet
 2. Immaterialrätt (6962) Toggle list Marknadsrätt (1277) Mönster- och designrätt (1204) Patenträtt (1302) Upphovsrätt (1430) Varumärkesrätt (1486) Övrig Momsavdrag för lös egendom för stadigvarande boende blir fråga för HFD
 3. Instantm AB (559099-3720). Se omsättning, bokslut, styrelse, m.m, Ladda ner gratis årsredovisningar
 4. Här söker du efter böcker och andra medier. Du kan också söka efter bibliotek, evenemang och övrig information om Stockholms stadsbibliotek
 5. Kursen ger en inblick i juridisk systematik och en orientering om de svenska rättsreglerna på ett flertal områden. Den ger kunskap om den svenska rättsordningen. Kursen följer den studieplan som är antagen vid Stockholms Universitet

Köp billiga böcker om Civilrätt i Adlibris Bokhandel. För dig som älskar böcker Generellt förbud mot godtrosförvärv inom immaterialrätten (i princip för såväl fullständiga som partiella överlåtelser) - en förvärvare kan aldrig få större eller bättre rätt till egendomen än vad överlåtare hade och kreditorerna måste respektera avtalet som det är och från avtalstidpunkten Försäljning får dock inte ske förrän ägaren till immaterialrätten och andra kända sakägare (t.ex. registrerade licenstagare) har underrättats och dessa fått skäligt rådrum att bevaka sin rätt (103 § PatL, 34 j § VmL). Vid konkurs har konkursförvaltaren också rätt att lösa in egendomen (8 kap. 10 § KonkL) För lös egendom är detta inget problem, då exempelvis en båt eller en bil alltid anses belägen där den rent fysiskt befinner sig, och det är då normalt det lokala landets lagar som avgör vem som äger fordonet och vad man får göra med det (en speciell fråga är vad som gäller om fordonet befinner sig på internationellt vatten eller i omloppsbana runt jorden; då får särskilda.

Vad är förmögenhetsrätt? Lär dig det juridisk rättsområde

Enligt denna får den som inte har känt hemvist i Sverige i tvist som rör lös egendom stämmas där egendomen finns. I NJA 2004 s. 891 betecknade HD frågan om och i så fall i vilken utsträckning immateriella rättigheter kan lokaliseras till något visst land på det sätt som avses i paragrafen som omstridd En jurist och advokat är utbildad till att kunna analysera och lösa juridiska problem samt tolka avtal, familjerätt, ekonomisk rätt, straffrätt, immaterialrätt, privaträtt mm. Därefter ska juristen välja en inriktning. Formkrav vid köp av lös eller fast egendom. Tillsynsmyndighet för frågor om GDPR Juristförlaget Stockholm, Immaterialrätt. 303 sid, 1997 SLUT på förlag. EG-domstolens tolkningsutrymme — om förhållandet mellan normstruktur, Panthavares skyldigheter vid pantavtal om lös egendom. Lennander Gertrud. Almqvist & Wiksell International, Krediträtt

Sakrättsligt skydd för immaterialrättsliga license

Undantag om begränsningsvillkor finns och har förts med framgång inom bland annat byggentreprenadjuridik, men aldrig prövats av högre instans inom ramen för försäljning av lös egendom. Den omvända bevisbördan. Enligt lagen presumeras en skada ha förelegat vid köptillfället om den visar sig inom sex månader från köpet Titel: Abandonering av egendom i konkurser Ämnesområde: Sakrätt beträffande lös egendom Publicerad: 1998-06-22 Författare: Grege Susanna Omfattning: 20 p. Titel: Abandonering inom konkursrätten. Finns det en generell rätt för konkursförvaltare att abandonera egendom ingående i ett konkursbo Ämnesområde: Sakrätt beträffande lös.

Förordning (1996:1191) om överlåtelse av statens lösa egendo

egendom, 2014, s. 45 f. och Nils-Olof Berggren m.fl., Brottsbalken m.m., suppl. 9, juli 2016, BrB 36 kap. s. 11). I rambeslutet definieras egendom som all slags egendom, materiell eller immateriell, lös eller fast egendom, samt juridiska handlingar eller urkunder som styrker äganderätt eller annan rätt til En lärobok i sakrättens grundläggande frågeställningar avseende lös egendom. 3 uppl. Stockholm. Norstedts Juridik. 2003 Pelin, Lars & Elwing, Carl M.: Inkomstbeskattning vid konkurs och ackord. Institutet för immaterialrätt och marknadsrätt vid Stockholms universitet. 2003 Sevenius, Robert: Företagsförvärv. En introduktion. Lund Vad i lag är stadgat om rätt för den som har lös pant i händer att därur njuta betalning skall gälla även där lös egendom, vari panträtt är utfäst, innehaves av tredje man, och denne om utfästelsen underrättats av pantsättaren, eller ock panthavaren hos tredje mannen företett skriftlig handling som visar att panträtt blivit utfäst de avtalstyper som förekommer vid köp av lös egendom, köp av fast egendom, köp av tjänst och hyra av lösa saker, samt gåva, saklån och vederlagsfria tjänster. Internationell avtalsrätt - identifiera och beskriva de avtals- och köprättsliga problem som kan uppkomma när avtalsparterna har anknytning till olika rättsordningar

Civilrätt A består främst av allmän avtalsrätt och speciell avtalsrätt (kontraktsrätt), särskilt beträffande lös egendom. Vidare behandlas allmän fordringsrätt. I kursdelen Civilrätt B studeras skadestånds- och försäkringsrätt, immaterialrätt och konkurrensrätt. Familjerätt innehåller äktenskapsrätt och samborätt HUVUDDOKUMENT. Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter (EUT L 157, 30.4.2004, s. 45). Texten offentliggjord på nytt i rättelse (EUT L 195, 2.6.2004, s. 16).. Fortlöpande ändringar av direktiv 2004/48/EG har införlivats i originaltexten Egendomsbegrepp Fast egendom Lös egendom 1:1 JB ec 1:1 JB + Tillbehör Lösa saker Samma ägares hand Fordringar Stadigvarande bruk Andelsrätt 2 kap. JB Nyttjanderätt Säkerhetsrätt Byggnad xxxxxxx Immaterialrätt Vad är en fastighet? Fastigheter beskrivs i 1 kap 1 § jordabalken såsom Fast egendom är jord. Denna är indelad i fastigheter. En fastighet avgränsas antingen horisontellt eller både horisontellt och vertikalt. Om fastighetsbildning finns särskilda bestämmelser. På en fastighet kan finnas fastighetstillbehör, t ex ett hus och ledningar som [ • Olika typer av egendom. • Lös respektive fast. • 1 kap 1 § jordabalken (1970:994): Fast egendom är jord. Denna är indelad i fastigheter. • E contrario, så är all annan egendom lös egendom. • Stor variation. • Lösa saker (lösöre), värdepapper, fordringsrätter, immateriella rättigheter, nyttjanderätter, panträtter

 • Betala till utlandet Swedbank.
 • Den lilla sjöjungfrun Danmark.
 • Royal watches review.
 • Region Skåne grafisk profil.
 • Uttryck mat.
 • Mario und der Zauberer Figuren.
 • Container till salu Göteborg.
 • Yeonmi Park ted talk.
 • Träffad av blixten sannolikhet.
 • Vad är frilansare.
 • Voice chat online.
 • UFC Conor Cowboy.
 • Frukostsmoothie protein.
 • Loggor företag.
 • La red 21.
 • Instagram space.
 • Torsk med äggsås Mannerström.
 • Marvel frågesport.
 • Was kostet die SVZ im Monat.
 • Dagsnotering guld.
 • Chihuly Garden and Glass history.
 • Vedeldad badtunna nära hus.
 • Gehalt Psychotherapeut Bayern.
 • Mücken Italien 2020.
 • Steppenkerze blüht nicht.
 • Applikationslagret.
 • Mönsterås Bruk.
 • Odla avokado utan tandpetare.
 • XTZ Class A100 D3 Preis.
 • Dubai Mall PDF.
 • Berlin halvmarathon resultat.
 • Visitkort mall openoffice.
 • Garde Erding.
 • Kaffe date.
 • Glasfiberpool Blocket.
 • Much Ado about Nothing summary.
 • Punkt i Excel.
 • Så som i Himmelen trailer Film.
 • Flughafen Zürich telefon Information.
 • Tumör i ryggen prognos.
 • Diakonie Gehaltsrechner.