Home

Kifs 2008:2

KIFS 2008:3 - Kemikalieinspektione

Regler om träskyddsbehandlat virke (överförda från KIFS 2008:2). PM om KIFS 2017:7, 2017:8 och 2017:9. KIFS 2016:3. Infogar rubrik närmast före 3 kap. 20 § Ny paragraf 3 kap. 20 § PM om ändringsföreskriften. Konsekvensutredning. Införande av kriterier för hänförande till klasser vid godkännande av växtskyddsmedel. KIFS 2016: ändringsföreskrifter KIFS 2008:2 till nämnden. Utredning handlar om vilka faroklasser som bör omfattas av tillståndsreglerna (ibland kända under namnet giftskåpsreglerna) i förordningen (2008:245) och vilka befintliga undantag från krav på tillstånd som bör vara kvar respektive tas bort från KIFS 2008:2

Kifs 2008:2. Ändring av övergångsbestämmelser till grundförfattningen, KIFS 2008:2. 6. Gränsvärdena avseende färger och lacker i fas 2 i bilaga 2. avsnitt 2 A skall tillämpas från och med den 1 januari 2010 KIFS 2021:2. Ändrad lydelse av bilaga 4 och 5. PM med konsekvensutredning om KIFS 2021:2 - Implementering av ett antal undantag enligt RoHS-direktivet. Rättelseblad till KIFS 2020:6. Rättelsen avser grundföreskriftens numrering - Detta rättelseblad utkom från trycket den 21 juli 2020 och ersätter sidan 1 i tidigare utgivna KIFS 2020:6. KIFS 2017:7 om kemiska produkter och biotekniska organismer. Föreskriften kompletterar både EU-regler och svenska regler. Här finns regler för förvaring av farliga kemiska produkter, anmälan till produktregistret inklusive nanomaterial, tillståndskrav för särskilt farliga produkter, klorerade lösningsmedel, flyktiga organiska föreningar i vissa färger och lacker, kvicksilver och.

Ändring av Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008

 1. Gränsvärdet finns i 20 § i Kemikalieinspektionens föreskrifter om kemiska produkter och biotekniska organismer (KIFS 2008:2). Det innebär att emissionsklass E1 accepteras i Sverige, men inte klass E2. Information om regler om kemikalier i varor och produkter ges ut av Kemikalieinspektionen. Ta del av KIFS 2008:2 här
 2. KIFS 2008:2. 2. Säkerhetsdatablad Förutom skyldighet att klassificera och märka produk-ten ska ett säkerhetsdatablad tas fram och lämnas till yrkesmässiga användare för vissa kemiska produkter. Bladet ska innehålla 16 avsnitt med uppgifter om blan
 3. KIFS 2005:7 kommer som följd av övergångsreglerna, förutom nu genomförd regelanpassning, att anpassas ytterligare till den 1 december 2010, samt helt upphävas från och med den 1 juni 2015. Föreskrifter (KIFS 2009:2) om ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer
 4. Föreskriften KIFS 2005:7 gällde parallellt med klassificerings- och märkningsförordningen (CLP) under en övergångsperiod fram till den 1 juni 2017. Efter detta datum ska alla kemiska produkter som släpps ut på marknaden vara klassificerade och märkta enligt reglerna i CLP-förordningen

Kifs 2008:2, kifs 2008:2 - veld-hermanos

direktivet) eller KIFS 2008:2 • Andra krav som ställts på minskade utsläpp i denna bransch (exempel) • Rekommenderade skyddsavstånd i Bättre plats för arbete • Tillsyns- och åtgärdstips • Referenser, litteratur och information. 3 5 Branschbeskrivning exempe Publicerad 20 mars, 2017 - Uppdaterad 20 mars, 2017. Kemikalieinspektionen. Yttrande över Kemikalieinspektionens förslag till nya grundföreskrifter som ska ersätta KIFS 2008:2 om kemiska produkter och biotekniska organisme (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer Sänds till Socialstyrelsen Enheten för statistik 2 106 30 STOCKHOLM Nedanstående klinik kommer att använda dentalt amalgam: Vårdgivare Klinik/kliniker (sjukhustandvård eller motsvarande funktion) Adress Postnummer Postort Datum Anmälarens namn och tite

reskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer genom att i sin yrkesmässiga verksamhet erbjuda eller sälja kemiska produk-ter i behållare som saknar föreskriven barnskyddande förslutning är miljö-sanktionsavgiften 5 000 kronor. 6.3.2 För en överträdelse av 2 kap. 1 och 5 §§ Kemikalieinspektionens fö

1 § Denna förordning är meddelad med stöd av - 14 kap. 8 § miljöbalken i fråga om 7-14 §§, 23 § första stycket 4 och andra stycket, 25 § första stycket 1, 7-9, 11-14 och andra stycket, 26 § första stycket 3 och andra stycket samt 27-30 b §§ Vilka produkter som ska anses som särskilt farliga framgår av 4 kap. 1 § i KIFS 2008:2. Där framgår att det är klassificeringen enligt KIFS 2005:77 eller CLP-förordningen som avgör om en produkt ska anses vara en särskilt farlig kemisk produkt. Till gruppen särskilt farliga kemiska produkter hör generellt de mest hälsofarlig KIFS 2008:2, 2 Kap Utformning 3 § Barnskyddande förslutning 4-5 § Kännbar varningsmärkning 4, 6 §§ Nya regler CLP-förordningen Utformning art. 35 Barnskyddande förslutning art. 35, bilaga II avsnitt 3.1 Kännbar varningsmärkning art. 35 bilaga II avsnitt 3.

Kemiska produkter och biotekniska organismer (KIFS 2008:2), ändrade föreskrifter. KIFS 2014:5. Ändring av KIFS 2008:2.Prenumerera på KIFS - klicka under rubriken.. Remiss: Förslag till nya grundföreskrifter som ska ersätta KIFS 2008:2 4.7-H16-07940 . Juridiska fakultetsstyrelsen vid Lunds universitet, som anmodats att yttra sig över rubricerat betänkande, får härmed avge följande yttrande, som utarbetats av profes-sor Annika Nilsson, Juridiska fakulteten

enligt KIFS 2008:2. Information om bl.a. begränsningar i användningen ska finnas på anslag då lösvirke säljs. Exempel på förvaring av träskyddsbehandlat virke under tak Säljs buntat virke ska samma information finnas på varje virkesbunt. Lösblad ska också finnas tillgängliga kostnadsfritt KIFS 2008:2 om kemiska produkter och biotekniska organismer [Elektronisk resurs] Kemikalieinspektionen, 2015-02-19T17:08:30+01:00 Odefinierat språk. Läs hela texte KIFS 2008:2 - Kemikalieinspektione Ändringa av KIFS 2008:2.Prenumerera på KIFS - klicka under rubriken Relaterade produkter

KIFS 2017:7 - Kemikalieinspektione

2008:2 2 kap, 7 §) Hälsofarliga kemiska produkter skall förvaras så att de är svåråtkomliga för barn och väl avskilda från pro- dukter som är avsedda att förtäras (KIFS 2008:2 2 kap, 8 § Detta är enligt Kemikalieinspektionens föreskrifter om kemiska produkter och biotekniska organismer, KIFS 2008:2. Begränsningar i användningen omfattar: krombaserade medel. Dessa får endast användas i mark- eller vattenkontakt, i marin miljö och i säkerhetsanordningar 3. Bestämmelsen i 8 kap. 29 § i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer ska inte inverka på giltigheten av nationella godkännanden för bekämpningsmedel som innehåller nonylfenoletoxilat som en beståndsdel tills dessa löper ut, om de har beviljats före den 17 juli 2003

Ändringsföreskrift, KIFS 2012:3, 4 kap. 1-2 §§ tillståndskrav, undantag till KIFS 2008:2 . KIFS 2012:4 Föreskrifter om ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismerÄndring: 5 kap.17, 39-40 §§, ny 5 ka Undantaget införs genom en ändring av 4 kap. § 2 a i Kemikalieinspektionens föreskrifter KIFS 2008:2 (ändringsföreskrift KIFS 2015:6). Bakgrunden till regeländringen är en uppdatering av CLP-förordningen, som gjort att styren har fått en ny EU-gemensam klassificering Av dessa föreskrifter framgår, 8 kap 37 och 38 §§ KIFS 2008:2, att trä som har behandlats med kreosotprodukter före den 18 oktober 1976 får saluföras på andrahandsmarknaden för återanvändning, dock får dessa produkter inte användas bl a inuti byggnader - oavsett ändamål i leksaker, på lekplatser, i parker, trädgårdar och anläggningar för friluftsliv där det finns risk. Kemikalieinspektionens författnings-. samling. ISSN 0283-1937. Föreskrifter om ändring av Kemikalieinspektionens. föreskrifter (2008:2) om kemiska produkter och. biotekniska organismer; beslutade den 29 juni 2011.. Kemikalieinspektionen föreskriver 1 med stöd av 5 §. förordningen (2011:703) om leksakers säkerhet att det iKemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008: 2) om kemisk föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organis-mer genom att i yrkesmässig verksamhet överlåta buntat träskyddsbehandlat virke utan att det finns information på buntarna om de begränsningar i an-vändningen som enligt särskilda föreskrifter gäller för virket ska en miljö-sanktionsavgift betalas med 5 000 kronor

KIFS 2008:2 anses produkter klassificerade som Mycket giftig, Giftig och Starkt frätande, vara särskilt farliga. I KIFS 2008:245 finns regler om vilka produkter som är undantagna från tillståndskravet samt regler om krav på anteckningsskyldighet vid yrkesmässig överlåtelse föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organis-mer genom att i sin yrkesmässiga verksamhet överlåta buntat träskyddsbe-handlat virke utan att det finns inform ation på buntarna om de begränsningar i användningen som enligt särskilda föreskrifter gäller för virket är miljö-sanktionsavgiften 5 000 kronor Direktiv 2004/42/EG och KIFS 2008:216 Tolkning - gränsdragning mellan de båda direktiven.....17 2001/81/EG Takdirektivet av bestämmelserna om VOC i KIFS 2008:2..24 Tillsyn av verksamheter med användning av produkter som omfattas av bestämmelserna om VOC i KIFS 2008:2. KIFS 2008:2 med verkan från och med den 1 september 2017. Mer information om det parallella ärendet finns på Kemikalieinspektionens webbplats. Det är meningen att bestämmelserna i det här föreskriftsärendet ska ingå som en del av de nya grundföreskrifterna. Bilagor 1. Utredning, inklusive konsekvensutredning samt sändlista med titel

Av dessa föreskrifter framgår, 8 kap 37 och 38 §§ KIFS 2008:2, att trä som har behandlats med kreosotprodukter före den 18 oktober 1976 får saluföras på andrahandsmarknaden för återanvändning, dock får dessa produkter inte användas bl.a. inuti byggnader -oavsett ändamål i leksaker, på lekplatser, i parker, trädgårdar och anläggningar för friluftsliv där det finns risk. KIFS 2008:3 - Kemikalieinspektione AFS 2018:2 Kemiska arbetsmiljrisker Arbetsmiljverkets frfattningssamling Arbetsmiljverkets freskrifter om ändring i Arbetsmiljverkets freskrifter (AFS 2011:19) om kemiska arbetsmiljriske KIFS 2008:2 om kemiska produkter och biotekniska organismer. KIFS 2008:3 om bekämpningsmedel. Ni ser redan nu de nya föreskrifterna i Er lagdatabas om Ni berörs. De regler som har motsvarigheter i Reach har tagits bort ur de svenska föreskrifterna Brandrisk EN71-2 KIFS 2008:2, kap 8 och bilaga V Andra faror som du upptäcker i din bedömning? 3. Uppfyller leksaken kraven? • Kan tillverkaren visa för dig att leksaken uppfyller gällande krav? • Är detta en leksak som du vill ta ansvar för att sätta på marknaden

Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS

Farliga ämnen i byggprodukter och byggnader - PBL

Faktablad om klassificering och märkning enligt KIFS 2005:

Kemikalieinspektionen (KIFS 2008:2) Reach EG-förordning (EG 1907/2006) om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier EG-förordning gäller direkt i Sverige Kemikalieinspektionen CLP EG-förordning (EG 1272/2008) om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar EG-förordning gäller direkt i. (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer genom att ha gjort produktanmälan men inte lämnat kompletterande uppgifter om de 5 . SFS 2012:259 mängder som har tillverkats eller frts in till Sverige under fregående ka-lenderår ska en miljsanktionsavgift betalas med 5 000 kronor genom Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2). Kemikalieinspektionen har ansvar för tillsynen över utsläppande av varor på marknaden. De kommunala nämnderna har ansvaret för övrig tillsyn kring hanteringen av varor. Eftersom reglerna i RoHS-direktivet endast gäller utsläppande på marknaden är det främst Kemikalieinspektione Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer. Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2011:19 Kemiska arbetsmlijörisker. Mindre justeringar i laglistan. Länkarna till Naturvårdsverkets föreskrifter har uppdaterats. Slutkommentar (vad som kontrollerats 11) I de fall det finns lägre haltangivelser i KIFS 2008:2 med aktuella ändringar för färger och lacker så gäller dessa angivelser. OBS! Det är Fas 2 som gäller sedan 2011-01-01 för produkter som släpps ut på marknaden. 12) Om inga ingående miljöfarliga ämnen har specifikt lägre haltgränser angivna i Förordning (EG

Ändringar i Kemikalieinspektionens föreskrifter ALTEA A

KIFS 2005:7 - Kemikalieinspektione

KIFS 2008:2 - Kemikalieinspektionen . READ. 9. Kommissionen ska systematiskt och regelbundet utvärdera förekomsten av farliga ämnen i material i. leksaker. Dessa utvärderingar ska ta hänsyn till rapporter från marknadskontrollmyndigheter och andra. synpunkter som. 1 KIFS 2008:2. Motiv. Formaldehyd (CAS 50-00-0) är ett flyktigt ämne som kan avges från materialet. Det är klassat som cancerframkallande, (H350) och allergiframkallande (H317) KIFS 2008:2). Uppgifterna i produktregistret avser i huvudsak vilka kvantiteter av olika ämnen och blandningar som förekommer i Sverige (jfr EU-domstolens dom punkt 37). HÖGSTA DOMSTOLEN B 2708-13 Sida 8 21. Registreringen enligt produktregistret avser alltså i nu relevanta delar andra. Remiss om förslag till ändringar i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer; bestämmelser och kvicksilver 06 februari 2017 . PDF-32.2 KB . Tandlakarforbundet.se sparar data i. Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) Tekniskt datablad 2020 -06 14 2 (2) Denna version av vårt produktblad ersätter tidigare version. Alla data som presenteras här utgår från vår erfarenhet samt teoretiska värden

Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer kap. 7-9§§ 13. Förvaras växtskyddsmedlen åtskilda från livsmedel och foder? Ja Nej Ej aktuellt Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer kap. 7-9§§ 14 organismer (KIFS 2017:7), som från årsskiftet ersätter den äldre grundföreskriften KIFS 2008:2. Mer information om anmälningskravet samt KIFS 2017:7 finns på Kemikalieinspektionens hemsida. Kreosot - förlängt godkännande till 2020 EU-kommissionen har beslutat att senarelägga beslutsdatumet för godkännandet av kreosot so Från 2013 har direktivet införlivats i svensk lagstiftning med Förordning (2012:861) om farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning samt Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer. Från 2013 används CE-märket för att visa att en produkt uppfyller RoHS

Ja, KIFS 2008:2 5kap §20, 5kap §24. Content of pentachlorophenol ReachEG 1907/2006 (förbud) Water vapour permeability Nej. Sound absorption Nej. Thermal resistance Nej. Durability (biological risks) Ja, BBR 6:52, 6:511 och 6:53. Title: SS-EN 14080:2005 / Träkonstruktioner - Limträ - Kra KIFS 2008:2 Föreskrift om kemiska produkter och biotekniska organismer SFS 1998:808 Miljöbalken AFS 2015:7 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hygieniska gränsvärden och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna A-nr: 479013-5 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömnin 1 KIFS 2008:2. Bilagor Visa . Information om hållbarhetskriteriet Visa. Standarden SS-EN 13986 anger olika metoder för att mäta emission av formaldehyd från träbaserade skivor. Den internationellt gängse beteckningen för träbaserade skivor som inte avger mer än 0,13 mg formaldehyd/m3 luft är klass E1 KIFS 2008:2, 1 kap 7-9 §§ Säkerhetsdatablad finns ja nej REACH EG nr 1907/2006 avd 4 artikel 31, bilaga 2 Sprutjournal ua a (medel, dos, tid, plats, temperatur, vindförhållanden, skyddsavstånd, vilka försiktighetsmått som iakttagits vid. Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) (pdf, 685.5 kB). Kontakta oss Avdelningen för miljö- och hälsoskydd Skriv till oss Namn:* Du måste ange ett namn! E-post:* Du måste ange en mailadress! Telefon dagtid: * Du måste ange ett.

KI:s föreskrifter om Kemiska produkter och biotekniska

KIFS 2008:2 kemiska produkter och biotekniska organismer KIFS 2008:3 om bekämpningsmedel NFS 2015:3 om spridning av biocidprodukter. Bekämpningsmedel lagstiftning i EU Alla bekämpningsmedel måste godkännas Skiljer på biocider och växtskyddsmede KIFS 2008:2 - Kemikalieinspektionens föreskrifter om kemiska produkter och biotekniska organismer AFS 2011:18 - Hygieniska gränsvärden - Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden SFS 2011:927 - Avfallsförordnin

1C. Föreskrifter - lagtexten.s

begränsas enligt 8 kap. 28 § i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) och i bilaga XVII i Reach (förordning (EG) nr 1907/2006). Naturvårdsverket Avfallsförordningen (2001:1063) EG-direktiv 91/689/EEG EG-kommissionens beslut 2000/532/EG Miljöbalken (1998:808), se kapitel 1 1 För elektronik gäller de lagkrav som finns i det så kallade ROHS-direktivet (direktiv 2011/65/EU) som har införts i de svensk lagstiftning med förordning (2012:861) om farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning samt Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer KIFS 2005:7 Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter KIFS 2008:2 Kemikalieinspektionens föreskrifter om kemiska produkter och biotekniska organismer KIFS 2008:3 Kemikalieinspektionens föreskrifter om bekämpningsmedel SFS 2011:927 Avfallsförordning AFS 2011:18 Hygieniska gränsvärde

Förslag till nya grundföreskrifter som ska ersätta KIFS 2008:2 Folkhälsomyndigheten har beretts tillñlle att inkomma med synpunkter angående rubricerade remiss och har följande att anfóra: Folkhälsomyndigheten tillstyrker Kemikalieinspektionens samtliga fòrslag till författningsändringar Dessa skyddsatgarder ska enligt 5 kap. 35 § p. 6 KemikaHeinspektionens foreskifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer ocksa framga vid overlatelse av tra som behandlats med produkten. Anvandningsklass virke1 Appliceringsmetod Koncentration produkt i brukslosning Koncentration verksamt amne i brukslosning Dosering a Remissyttrande om ändring av Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer i fråga om särskilt farliga kemiska produkter. Folkhälsomyndigheten har beretts tillffille att inkomma med synpunkter angående rubricerade remiss Folkhälsomyndigheten tillstyrker redovisat förslag färger i KIFS 2008:2 (där detta är relevant), stöd till verksamheterna att identifiera lösningsmedel som bör bytas ut, informera om och ställa krav på utbyte till produkter med mindre farliga lösningsmedel, kontroll av hantering av lösningsmedelshaltiga produkter

Yttrande över Kemikalieinspektionens förslag till nya

2008:245), 7-14 § § och 4 kap. KIFS 2008:2. 2. Säkerhetsdatablad : Förutom skyldighet att klassiicera och märka produk. dem (KIFS 2008:2, 2 kap). Exempel på sådan förvaring är låsta förvaringsskåp, låsta laboratorier eller utrymmen där det krävs passerkort/kod. Övriga hälsofarliga kemiska produkter ska förvaras så att de är väl avskilda från produkter som är avsedda att förtäras. Flyktiga lösningsmedel etc. som vi produkter, KIFS 2005:7 (enligt efterföljande ändring), Kemikalieinspektionens föreskrifter om kemiska produkter och biotekniska organismer, KIFS 2008:2 (enligt efterföljande ändring) Version 1 Ansvarig för säkerhetsdatablad Innova Team AB Utarbetat av Anders Johansson IT-638 Detaljtvätt Multi Sida 6 av KIFS 2008:2 Kemikalieinspektionens föreskrifter om kemiska produkter och biotekniska organismer SFS 2011:927 Avfallsförordning AFS 2011:18 Hygieniska gränsvärden 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning En Kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts Nej AVSNITT 16: Annan informatio

Ändringar i Kemikalieinspektionens föreskrifter Altea A

ersätta KIFS 2008:2. Ett förslag är att införa anmälningskrav för nanomaterial. Förslaget innebär att de företag som anmäler produkter till produktregistret även måste ange om produkterna innehåller nanomaterial, och i så fall även ange vissa uppgifter om nanomaterialet. Glyfosat cas: 38641-94- Harmoniserad klassificering KIFS 2008:2, 1 kap 7-9 §§ Säkerhetsdatablad finns . ja . nej . REACH EG nr 1907/2006 avd 4 artikel 31, bilaga 2 . Sprutjournal . ua . a (medel, dos, tid, plats, temperatur, vindförhållanden, skyddsavstånd, vilka försiktighetsmått som iakttagits vid påfyllning och rengöring ska framgå, sparas i 3 år) (KIFS 2008:2) Kemikalieinspektionens föreskrifter om kemiska produkter och biotekniska organismer (SFS 2008:245) Förordning om kemiska produkter och biotekniska organismer (SFS 1977:994) Förordning om försäljning av och förvaring av vissa flyktiga lösningsmedel mm (SÄIFS 1998:7) MSB's föreskrift om Brandfarlig gas i lös behållar KIFS 2008:2 Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) om KEMISKA PRODUKTER OCH BIOTEKNISKA ORGANISMER Svensk översättning av 'staggered' - engelskt-svenskt lexikon med många fler översättningar från engelska till svenska gratis online (ClP), Förordning (EG) nr 1272/2008

KIFS 2005:7 - Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter. KIFS 2008:2 - Kemikalieinspektionens föreskrifter om kemiska produkter och biotekniska organismer. Säkerhetsdatabladet är utformat av Barbro Ingemarsson, AdvocoTox consulting AB, www.advocotox.se, info@advocotox.se Kifs 2021:7. KIFS 2017:7 - Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 av den 31 mars 2004 om tvätt- och rengöringsmedel avseende märkning av tvätt- och rengöringsmedel, och - förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer avseende farliga kemiska produkters förvaring KIFS 2017:7 har ersatt KIFS 2008:2 om kemiska produkter och biotekniska organismer Kemikalieinspektionens föreskrifter om kemiska produkter och biotekniska organismer, KIFS 2008:2. Kemikalieinspektionens föreskrifter med EG-harmoniserad bindande klassificering och märkning (Klassificeringslistan), KIFS 2005:5 (Senast ändrad genom 2007:1)

Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer, med ändringar. Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel. Kommentarer Endast för industriellt eller yrkesmässigt bruk. 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömnin KIFS 2005:7 Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter KIFS 2008:2 Kemikalieinspektionens föreskrifter om kemiska produkter och biotekniska organismer SFS 2011:927 Avfallsförordning AFS 2011:18 Hygieniska gränsvärden (träder i kraft 2012-07-01 biotekniska organismer och bilaga till denna samt föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer. 0.8 Sekretessregler och gallringsföreskrifter . Uppgifterna vilka flödesanalyserna baseras på är skyddade enligt sekretesslagen. Gallring sker enl. statliga förvaltningsregler

Förordning (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska

6.8.3 För en överträdelse av 5 kap. 35 och 37 §§ Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer genom att i sin yrkesmässiga verksamhet till allmänheten saluhålla träskyddsbehandlat virke som inte är buntat utan att det på anslag vid virket finns information om de begränsningar i användningen som enligt särskilda föreskrifter. Reglerna införs i Kemikalieinspektionens nya grundföreskrifter om kemiska produkter och biotekniska organismer (KIFS 2017:7), som från årsskiftet ersätter KIFS 2008:2. Kommentera en artikel Dela Share the article.

produkter, KIFS 2005:7 (enligt efterföljande ändring), Kemikalieinspektionens föreskrifter om kemiska produkter och biotekniska organismer, KIFS 2008:2 (enligt efterföljande ändring) Version 3 Ansvarig för säkerhetsdatablad Utarbetat av Kemiprodukter International AB Lasse Nilsson. Multimarine Snäckborttagare Sida 6 av KIFS 2005:7 Föreskrift om klassificering och märkning av kemiska produkter KIFS 2008:2 Föreskrift om kemiska produkter och biotekniska organismer SFS 1998:808 Miljöbalken Här har det blivit fel i KIFS 2008:2 Så här borde det ha stått: 6. Gränsvärdena avseende färger och lacker i fas 2 i bilaga 2 avsnitt 2 A skall tillämpas från och med den 1 januari 2010. Färger och lacker i fas 1 i bilaga 2 avsnitt 2 A och produkter för fordonsreparationslackering i bilaga 2 avsnitt B som är framställd Förslag till nya grundföreskrifter som ska ersätta KIFS 2008 Final published version, 72.3 KB , PDF document Lund University Box 117, 221 00 LUND Telephone (switchboard): +46-46-222 00 00 lu@lu.s KIFS 2005:7 om klassificering och märkning av kemiska produkter KIFS 2005:5 med EG-harmoniserad bindande klassificering och märkning (Klassificeringslistan) KIFS 2008:2 om kemiska produkter och biotek-niska organismer KIFS 2008:3 om bekämpningsmedel Upphävt samtliga gällande allmänna råd som tillkommit under åren 1987-2001 KIFS 2005:7 (enligt efterföljande ändring), Kemikalieinspektionens föreskrifter om kemiska produkter och biotekniska organismer, KIFS 2008:2 (enligt efterföljande ändring) Version 1 Utarbetat av Anders Johansson Fälgrent Sida 7 av 8 Det här säkerhetsdatabladet är utarbetat i Eco Publisher (EcoOnline

 • Rethmeier Detmold.
 • Psalm sånger.
 • Vad är en nedbrytare.
 • Föreningen Lillängshamnen.
 • Foundation switch.
 • Planet der Affen Stream 1968.
 • Verbix Finnish.
 • Oljekrisen 2019.
 • Personligt betalningsansvar aktieägare.
 • Vad heter SoftisFFS på riktigt.
 • Fitness Factory Forchheim.
 • Eget tryck på ljus.
 • Hur varmt är nybryggt kaffe.
 • Riksteatern Eskilstuna.
 • Timanställning Jönköping.
 • 1 mois de grossesse ventre.
 • Peated Whiskey.
 • Nokia phones timeline.
 • Uni Paderborn Corona.
 • Ont i äggstockarna en vecka efter ägglossning.
 • Europe edm concerts 2019.
 • Efterlysta Malmö.
 • Jams synonym.
 • Aurikeln öra.
 • Alice in the Wonderland Movie.
 • Linedance Böblingen.
 • Aussätzige Duden.
 • Integral of cos 2t.
 • Arbetstagarens ansvar for arbetsmiljön.
 • Latest iOS.
 • Examensarbete rapport.
 • Liv Strömquist föräldrar.
 • Bra Hälsa Abrahamsberg.
 • Vad är ett förhållande.
 • BWL Studium NRW.
 • Sammanfattning Biologi åk 9.
 • AssiStep pris.
 • Klarna engångskort.
 • Laxröra Coop.
 • Ladda ner gratis bokföringsprogram enskild firma.
 • Lee Western slim fit.