Home

Kammarkollegiet förstudie

Cygate tar hem Kammarkollegiets telefoniupphandling

Förstudien är genomförd av Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet och omfattar Webbaserat kontorsstöd innebärande ordbehandling, e-post, samarbetsverktyg, dokumenthantering och andra funktioner som tillhandahålls slutanvändaren i en webbläsare. Ta del av hela förstudierapporten på avropa.se Kammarkollegiet har gjort en förstudie om behov av ett ramavtal för cirkulära möbelflöden. Förstudien har identifierat ett omfattande behov av ett ramavtal för anskaffning och avyttring av begagnade möbler hos de avropsberättigade myndigheterna. En anskaffning bör inkludera såväl hyra som inköp av begagnade möbler. Då det i dagsläget genomförs en stor mängd. Kammarkollegiet upphandlar ett nytt område inom innovation. Statens Inköpscentral vid Kammarkollegiet genomför för första gången en förstudie inom området innovation och så kallade innovationsmäklare. Om förstudien faller väl ut planeras en upphandling för hela offentlig sektor

Säkra och lagliga molntjänster - Kammarkollegie

2.1 Bakgrund till förstudien Förstudien är genomförd av Kammarkollegiet och omfattar anskaffning och avyttring av begagnade möbler för att främja en omställning till en cirkulär ekonomi. Kammarkollegiet har ansvaret för upphandlingsverksamheten inom den statliga inköpssamordningen vilke Kammarkollegiet - en myndighet utöver det vanliga. Vi fungerar som kapitalförvaltare, försäkringsbolag, upphandlare och juridisk byrå för statsförvaltningen med över 35 olika uppdrag från riksdag och regering. Även allmänna arvsfonden finns hos oss Förstudien om Webbaserat kontorsstöd är genomförd av Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet. Webbaserat kontorsstöd omfattar fillagring, dokumenthantering, samarbetsverktyg, ordbehandling, e-post och andra funktioner som tillhandahålls slutanvändaren i en webbläsare. I förstudien har utgångspunkten varit att de Jag upptäckte före sommaren att denna förstudie inletts i april 2017 och tog då kontakt med avdelningschef Agneeta Andersson på Statens Inköpscentral hos Kammarkollegiet. Jag fick till ett möte med Kammarkollegiets projektledare i ärendet Fredrik Engvall, jurist Thomas Mora samt inköpsansvarig Jeanette Hemmingsson

Kontract har stöttat Kammarkollegiet i hela systemtransformationen från förstudie via upphandling, informationssäkerhetsklassning, insatser för ökad digitalisering och verksamhetsförändring till införande av ett nytt försäkringssystem Kammarkollegiet. Besöksadress Slottsbacken 6, 111 30 Stockholm. Postadress Box 2218 103 15 Stockholm. Telefon 08-700 08 0

En förstudie har påbörjats inför eventuell upphandling inom området drivmedel. Förstudien ska beskriva nuläge och erfarenheter av användningen av de löpande ramavtalen inom det aktuella ramavtalsområdet. Förstudien ska vidare klargöra omfattning, inriktning, utformning och upplägg av kommande upphandling inom området Kammarkollegiet har sedan 2009 uppdraget att tillhandahålla ett nationellt upphandlingsstöd. Häri ingår att erbjuda stöd och vägledning inom offentlig upphandling och att främja utvecklingen av elektronisk upphandling. Kammarkollegiet bör mot denna bakgrund ges uppdraget att genomföra en sådan förstudie

Kammarkollegiet konstaterar i förstudien av utrikes flygresor och inom ramen för den statliga inköpssamordningen att det kommer att krävas en långsiktig omställning för flygtjänsteleverantörer Som en del i förstudiearbetet inför kommande ramavtal för språk- och översättningstjänster ser Kammarkollegiet att det finns behov av att ytterligare undersöka och klargöra hur statliga myndigheters totala behov (det vill säga inklusive det som idag inte köps via Kammarkollegiets ramavtal) ser ut för köp av dessa tjänster i samtliga minoritetsspråk och hur dessa tjänster köps idag För första gången ska nu Statens Inköpscentral vid Kammarkollegiet genomföra en förstudie inom området innovation, i jakt på så kallade innovationsmäklare. Om den förstudien faller väl ut så planerar man att senare göra en upphandling för hela den offentliga sektorn. - Det här är starten på något nytt Kammarkollegiet har genomfört en förstudie om det eventuella behovet av statliga initiativ för att bygga upp den infrastruktur som behövs för en effektiv elektronisk offentlig upphandling i Sverige. Kammarkollegiets slutsats är att en nationell annonsdatabas i statlig regi bör inrättas

Microsoft vill inte i dagsläget ge någon intervju apropå Kammarkollegiets förstudie om molntjänster i offentlig sektor. Men Daniel Akenine, teknik- och säkerhetschef på Microsoft, skriver i ett mejl till Computer Sweden att ett land som i en global värld begränsar sig till it-tjänster enbart från sitt eget land lägger i ettans växel på den digitala motorvägen Enligt Kammarkollegiets förstudie inför upphandlingen har det tidigare handlat om uppdrag för cirka 130 miljoner kronor om året till dessa, som bland annat PwC nu får vara med och tampas om. Ramavtalet sträcker sig fram till den 31 januari 2018 med förlängningsoption till 31 juli 2020

Förstudie visar behov av ramavtal för cirkulära

Säkert ramavtal för molnet. Efter en förstudie så rekommenderar nu Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet att det ska ske en ramavtalsupphandling för utländska molntjänster. Men först måste leverantörerna komma med tillräckligt bra och säkra lösningar IT-SÄKERHET 2019-02-22. Det går inte att skapa ett centralt ramavtal för webbaserade kontorstjänster för den offentliga sektorn. Den slutsatsen dras i en förstudie från Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet. Vi ser inte att marknaden finns, säger Daniel Melin på inköpscentralen. Av: Ann Dahlin I sin förstudie* till upphandlingen från 2015 noterar man att produktområdena integreras mer och mer samt att infrastruktur som molntjänst är ett område i stark tillväxt Kammarkollegiet har i sin förstudie* till upphandlingen noterat flera trender på området: Unified Communication, ökad mobilitet, ökad integration, sammanslagning med övrig IT och en förflyttning mot att köpa telefoni som tjänst En förstudie inför upphandlingen av ett statligt ramavtal.

• Statens inköpscentral har genomfört en förstudie för att undersöka: - vad dynamiska inköpssystem är och hur det är tänkt att fungera - när det kan vara lämpligt att använda - vilken internationell erfarenhet som finns • Förstudien finns publicerad på avropa.s Kontract genomför förstudie för nytt verksamhetssystem på Kammarkollegiet. Kammarkollegiets försäkringsavdelning är i behov av att säkra ett väl fungerande stödsystem efter den 30 juni 2019 och för att uppnå detta så har man upphandlat Kontract för att dokumentera arbetsflöden, processer och vilken information som hanteras inom verksamheten Avslutningsvis vill Kammarkollegiet framhålla att det inte är givet att en förstudie följs av en upphandling. Syftet med de statliga ramavtalen är att effektivisera myndigheternas upphandlingar. Om förstudien visar att marknaden är mindre väl lämpad för en samordnad ramavtalsupp Denna gemensamma förstudie som Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet (SIC) och SKL Kommentus Inköpscentral AB (SKI) genomfört utreder bl.a. behovet och förutsättningarna för nationella ramavtal inom området innovationsmäklare. I förstudien har begreppet innovationsmäklare använts som ett samlingsbegrepp med syft • Statens inköpscentral har genomfört en förstudie för att undersöka: - vad dynamiska inköpssystem är och hur det är tänkt att fungera - när det kan vara lämpligt att använda - vilken internationell erfarenhet som finns • Förstudien finns publicerad på avropa.s

I januari 2016 inledde Kammarkollegiet en förstudie av det nya ramavtalsområdet städtjänster.En pilotupphandling genomfördes med syftet är att förbättra myndigheternas städupphandlingar. Den var begränsad till städtjänster som utförs i Stockholms län Statens inköpscentral på Kammarkollegiet och SKL Kommentus Inköpscentral har publicerat en förstudie som kartlagt den offentliga sektorns behov av att avropa varor och tjänster inom området innovativa lösningar. Studien visar att det finns ett växande behov

Aktiva projekt och forum för nätverkande — SKL Kommentus

Kammarkollegiets avtal inte är innovationsvänliga Summering bedömning per process Fasta och mobila operatörstjänster Kommunikation som tjänst Bedömning a) Förarbete(process+dokument) Neutralt b) Upphandlingsarbete(process+dokument) Ej stödjande Förstudien ska beakt Denna sida visar information om Kammarkollegiet. Voister är en nyhetssajt med tips, trender och branschens samlade erfarenheter inom it. Vi skriver och bevakar för alla som har behov att kunna ta del av det senaste inom säkerhet, mobilitet, it i skolan, digitalisering och andra snabbrörliga områden Jag har tagit del av Karriarguiden.ses integritetspolicy/användarvillkor.. elle

Kammarkollegiet upphandlar ett nytt område inom innovation

För frågor som gäller förstudie till ett projekt, ring oss gärna på telefontiderna för att bolla en projektidé (se ovan) eftersom vi inte har möjlighet att besvara sådana frågor skriftligt. Kammarkollegiet Arvsfondsavdelningen Box 2218 103 15 Stockholm. Fakturering Kammarkollegiet. E-handelsansvaret landar på marknadschefen, så löser de utmaningen 2021. MKSE.com Redaktion Martin Edenström Cloud / Förvaltning, E-handel, Headless / Decoupled CMS, Nyheter, Omnikanal mars 31, 2021. Mycket att vinna på fler kundrecensioner för svenska e-handlare, menar ledande norska Lipscore Inköpscentralerna vid SKL och Kammarkollegiet gör en gemensam förstudie inför en upphandling av innovationsmäklare 2019. Nu bjuds leverantörer in till dialog. Vi är intresserade av innovationer u När Kammarkollegiets nuvarande ramavtal för skrivare och kopiatorer löper ut i oktober 2012, kan det mycket väl bli det sista ramavtalet inom det området Kammarkollegiets förstudie inför en ny upphandling av översättningstjänster är slutförd. Arkiverad under: Nyheter. UTREDNING OM TRANSLATORER. 2015-11-01. Prof. Birgitta Englund Dimitrova har på uppdrag av Kammarkollegiet arbetat med en utredning om translatorer och auktorisationsprovet för translatorer

Startsida - Kammarkollegie

Introduktion, Kammarkollegiet, Försäkringskassan, Cehis, MSB . READ. Förstudiens syfte. Att analysera och klarlägga förutsättningarna för en. generell ramavtalsupphandling och rekommendera. om en upphandling skulle göras. Utgick från behovet av elektronisk legitimering i. samband med. Kammarkollegiet har i sin förstudie* till upphandlingen noterat flera trender på området: Unified Communication, ökad mobilitet, ökad integration, sammanslagning med övrig IT och en. Kammarkollegiet föreslår nationell annonsdatabas i förstudie för framtida arkitektur för elektronisk upphandling tis, apr 26, 2011 11:28 CET. Kammarkollegiet har genomfört en förstudie om det eventuella behovet av statliga initiativ för att bygga upp den infrastruktur som behövs för en effektiv elektronisk offentlig upphandling i Sverige Kammarkollegiet rapporterar om regeringsuppdraget att utbilda för högre kvalitet i upphandling av äldreomsorg fre, jan 31, 2014 09:45 CET. Upphandlingsstödet vid Kammarkollegiet har under 2013 utbildat landets kommuner och landsting för att stärka kompetensen om hur offentlig upphandling kan bidra till en god äldreomsorg

Möte på Kammarkollegiet om förstudie 'innovationsmäklare

1 (3) Avdelningen för informationshantering Enheten för utredning och utveckling Datum Dnr RA-KS 2021/18 (tidigare dnr RA 22-2018/791) 2021-02-16 FormatE MISSIV Översikt Härmed bereds tillfälle att inkomma med inlägg till Riksarkivets förstudie om an- vändning och hantering av underskrifter med elektroniska materiel och metoder Redo att upphandla molntjänster. Att upphandla webbaserat kontorsstöd som svarar upp mot dagens alla juridiska krav är en styv uppgift för enskilda myndigheter. Nu rekommenderar Statens inköpscentral att en ramavtalsupphandling genomförs. Webbaserat kontorsstöd bygger på att information lagras i molnet

Kammarkollegiet Kundcase Våra uppdrag Kontrac

Statens inköpscentral - Kammarkollegie

Skrota centrala ramavtal! Debatt I tider av stora förändringar inom upphandlingsvärlden, med nya direktiv och lagar, nationella strategier och nytt upphandlingsstöd, så börjar det väl bli dags att regering och konkurrensverk tar sig an en av elefanterna i rummet - de nationella ramavtalen, skriver Ulf Sjölin För första gången genomför inköpscentralerna SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) och Statens Inköpscentral (SIC) vid Kammarkollegiet tillsammans en förstudie inför en eventuellt kommande ramavtalsupphandling. Förstudien belyser ett nytt ramavtalsområde, innovationsmäklare 4 § Kammarkollegiet ska verka för att avtal som avses i 2 § träffas. När en Förstudien för Cirkulära möbler Planerad start oktober 2019 Identifierade utmaningar och möjligheter: •Ställa rätt miljökrav enligt Möbelfakta och Upphandlingsmyndigheten Upphandlande organisation Kammarkollegiet Irene Andersson Telefon: 08- 7000753 E-post: irene.andersson@kammarkollegiet.se Förstudien har syftat till att klarlägga förutsättningarna för att. Kammarkollegiet upattar att den totala omsättningen kring ramavtalen för Datacenter uppgår till en miljard kronor per år. Cygate har den 10 mars undertecknat Kammarkollegiets ramavtal för upphandling av Datacenter (96-[86/87/88/89]-2015) från 2017-03-10 till 2019-03-31 med en förlängningsoption till och med 2021-03-31

Jag tycker att Kammarkollegiet här går miste om en jättemöjlighet att främja svensk innovation och svenskt näringsliv. Att man väljer att göra hela förstudien och kommer fram till att det inte ens är lönt att sträcka ut handen till Sveriges it-leverantörer är högst märkligt. Med en tydlig bild om behovet från svenska staten. Medlen ska användas under 2016 för en förstudie för att möta ohälsan hos nyanlända och asylsökande. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2016. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2017 Efter det att Kammarkollegiet gjort en förstudie av upphandlingen under förra året, har man senare skickat ut en förfrågan med olika skall-krav som leverantörerna ska uppfylla. Det är ur det förfrågningsunderlaget som man har valt ut tio tänkbara leverantörer i respektive region som får lämna anbud Hälso- och sjukvård. Våra kunder Inom hälso- och sjukvården ligger i framkant när det gäller lösningar baserade på olika typer av avancerad videoteknik. Den är ett viktigt beslutsstöd för sjukvårdspersonal i deras dagliga verksamhet. På STV har vi arbetat länge med den här typen av stöd för vården. Bland annat i form av. - Den statliga inköpssamordningen har kommit hem och landat tryggt i sin roll i den offentliga förvaltningen. Det menar Anna Clara Törnvall Wittgren, chef för Statens inköpscentral på Kammarkollegiet, Sveriges äldsta myndighet.. Statens inköpscentral med drygt 340 kunder och 830 ramavtalsleverantörer upphandlar ramavtal för varor och tjänster åt andra statliga myndigheter

Managementkonsulttjänster, E-förvaltningsstödjande tjänster, Konferens och kursgårdar, Bevakningstjänster, Värdeskåp och dokumentskåp, Betalningstjänste Medel som inte har utnyttjas ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2015. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning över använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Uppdraget som rör förstudien ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast 17 oktober 2014

Riksrevisionen inleder nu en granskning av systemet med de så kallade etableringslotsarna. Reformen kom till för att snabbare få in nyanlända flyktingar. Förstudierapport Ärendenr 93-10-14 Programvaror 2010 2 INNEHÅLL: 1 SAMMANFATTNING..... Licensförsörjning, IT-utbildning, Flygresor inrike www.kammarkollegiet.se. Avropsförfrågan-programvaror-och-tjänster- Förstudie digitala signaturer,avrop dnr 20,001209SU. Version 1.2. Avropsförfrågan. kommer att genomföras i form av ett avslutande möte där leverantören presenterar sina resultat för förstudiens styrgrupp I den förstudie som gjordes av kammarkollegiet under 2017 framkommer det att besparing... Cygate vinnare i Kammarkollegiets upphandling av Datacenter. 2017-03-16 10:48 CET

Förstudie Drivmedel - Avropa

 1. I bilagan Avtalsnytt presenterar vi sedan 1997 fortlöpande nya ramavtalsupphandlingar inom den offentliga sektorn, syftet med detta är dels att nå ut med nyhetkring ett nytecknat ramavtal i sig.
 2. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet, nedan kallat Statens inköpscentral, har genomfört en förstudie för att utreda om en upphandling ska genomföras inom området revision- och granskningstjänster. Det finns för närvarande inget statligt ramavtal avseende revision- och granskningstjänster
 3. Jag tycker att Kammarkollegiet här går miste om en jättemöjlighet att främja svensk innovation och svenskt näringsliv. Att man väljer att göra hela förstudien och kommer fram till att det inte ens är lönt att sträcka ut handen till Sveriges it-leverantörer är högst märkligt
 4. En förstudie som Kammarkollegiet gjort inför ramavtalsupphandlingen visar att användningen av molntjänster redan är ganska vanlig inom offentlig sektor. I en webbenkät som gjordes inom ramen för förstudien svarar drygt 40 procent av de tillfrågade myndigheterna att de redan använder molntjänster

Klienter och Mobiltelefoner - Avropa

 1. Rapport, Uppdrag angående förstudie avseende elektronisk upphandling, S2013/8859/RU (delvis) 1 Bakgrund Konkurrensverket (KKV) övertog i och med övergången av upphandlingsstödet från Kammarkollegiet den 28 februari 2014 ett särskilt regeringsuppdrag gällande förstudie avseende elektronisk upphandling (e-upphandling)
 2. SKL Kommentus Inköpscentral och Statens Inköpscentral vid Kammarkollegiet samverkar i ny upphandling av innovationsmäklare. Statens Inköpscentral och SKL Kommentus Inköpscentral genomför en förstudie tillsammans inför en kommande ramavtalsupphandling av innovationsmäklare
 3. Här har Statens Inköpscentral vid Kammarkollegiet nu under hösten påbörjat en förstudie om ett ramavtal för detta. Den här förstudien beräknas vara klar i början på februari 2019. Mattias Malmqvist. Kommentatorerna ansvarar för sina egna kommentarer. Lämna ett svar Avbryt svar
 4. Kammarkollegiet har i sin förstudie till upphandlingen noterat flera trender på området: Unified Communication, ökad mobilitet, ökad integration, sammanslagning med övrig IT och en förflyttning mot att köpa telefoni som tjänst
 5. Förstudie till stöd för beslut om e-handelsinförande. Inför ett beslut om införande av e-handel rekommenderas att en förstudie görs. Den kan innehålla information om hur inköpsverksamheten organiseras idag, om kommunens eller landstingets leverantörer, om följsamheten mot ingångna ramavtal, om antalet fakturor och olika nyckeltal och om de förbättringar som ett införande av e.
 6. Groth & Groth AB har tecknat avtal med Kammarkollegiet gällande stöd till Försäkringsavdelningen i arbetet med digitalisering och utveckling av e-tjänster. Kammarkollegiet tillhandahåller ca 20 försäkringsprodukter, både sak- och personförsäkringar, åt ca 240 myndigheter. Årligen hanteras ca 17.000 skadeanmälningar
 7. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet skulle genomföra en upphandling av taxitjänster till statliga myndigheter. Inledningsvis hade de en hade en dialog med branschorganisationen och fackförbundet om hur de kunde ställa höga krav på arbetsrättsliga villkor i upphandlingen. Därefter tog de fram ett förfrågningsunderlag som skickades ut på extern remiss

Förslag till handlingsplan för - Kammarkollegie

Förstudie : Framtida detektion av vegetations- och skogsbränder; på det kommande ramavtalet Rakel som produkt och tjänst måste en bekräftelse skickas in till Kammarkollegiet. För de räddningstjänstförbund som har anknytning till en kommun finns två alternativ Förstudie vårdanpassad smartphone: (ca 140 000). Förstudie system, förstudie SMS påminnelser och digitala kallelser (cirka 137 000 kronor). Appfunktionalitet för 1177 Vårdguiden tidbok och videofunktionalitet (7 miljoner) , Stöd och behandlingsplattform 2, 5 miljoner. Planerade distansmöten för besök/återbesök (1, 5 miljoner) Kammarkollegiet och vårt uppdrag. • Ansvarsfördelningen mellan SIC & avropande myndigheter. • Syftet och övergripande målsättning med SIC: Förstudie Förvaltning Upphandling Informationssäkerhets-aspekter uppmärksammas Bistår upphandlings-projekt med stöd i exempelvis kravställnin

Offentlig sektor ska poppas till - nu vill Kammarkollegiet

Offentlig sektor. Verksamhetsnära tillämpningar. På STV har vi genom lång erfarenhet och gott samarbete inom många olika branscher utvecklat enkla och problemfria tekniska lösningar för en mängd specifika verksamhetsnära tillämpningar Kammarkollegiet upattar omsättningen på kommande ramavtalsområde till ca 141 miljoner SEK per år. Kammarkollegiet kommer att anta: - Högst sex (6) ramavtalsleverantörer på respektive ort vad gäller följande orter: Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping och Umeå under förutsättning att så många anbud uppfyller ställda krav Av den enkätundersökning som Statens inköpscentral på Kammarkollegiet har gjort framgår att organisationer köper in klienter på mer än ett sätt. En stor majoritet (86,8 %) av de tillfrågade gör avrop på Kammarkollegiets ramavtal, men genomför även egna upphandlingar som ett komplement till ramavtalen, exempelvis när det gäller tillbehör för små belopp eller specifika behov - Vår förstudie visade att många myndigheter tycker att städupphandlingar är jobbiga och svåra och om det här visar sig fungera bra kanske vi gör det för fler län eller för hela landet, säger Fredrik Björnström, ansvarig upphandlare på Kammarkollegiet Kammarkollegiet · Stockholm Projekten omfattar hela upphandlingsprocessen från förstudie till upphandling och tecknande av ramavtal. Du är projektledare eller projektmedlem och kan också ha funktionsansvar för särskilda sakområden eller fokusområden

 • Baby Hazel games 2019.
 • Oxspjäll.
 • Tinder Vorarlberg.
 • Ont i äggstockarna en vecka efter ägglossning.
 • Häva köp av bostadsrätt vid fel.
 • Củ Chi War Tunnels Vietnam.
 • Fotoalbum DollarStore.
 • US Open Taekwondo 2020.
 • Skolmaten Malmö.
 • Fotbollscup Umeå 2020.
 • Petticoat Sverige.
 • Baclofen.
 • Runt trädgårdsbord Jula.
 • Programmering 1 Komvux Göteborg.
 • Program for infographics.
 • Rigg synonym.
 • Is Corsair Vengeance LPX compatible with Ryzen 5 2600.
 • Wohnungsamt Frankfurt Antrag.
 • Kandidatprogram matematik lund.
 • Vad är upplaga.
 • Representerar land i land.
 • Agoda cancel.
 • Bettina löffler samstag.
 • Weekend Magazin mediadaten.
 • Katter för omplacering.
 • Rectangle Mac.
 • Skogskartor gratis.
 • Alacakaranlık 2 Türkçe Dublaj izle.
 • 3 årstest 2021 datum.
 • Vertebralisdissektion yrsel.
 • NOFO Hotel bastu.
 • C:geo vs geocaching app.
 • Högtryckslaminat köksluckor.
 • Barnmat lax sötpotatis.
 • Lulebo Råneå.
 • Biografía de Louis Pasteur pdf.
 • Bloods and Crips rappers.
 • Köp The Sims 3 online.
 • Schaf Kostüm Kinder basteln.
 • Chevrolet Aveo kofferraumvolumen.
 • Riviera season 1.